Notifications Bell

Disappointing Q3 earnings for Nordstrom

Disappointing Q3 earnings for Nordstrom

The department store chain reported earnings that fell short of analysts’ expectations

Nordstrom reported earnings per share of 39 cents versus 56 cents touted. The revenue came in at $3.65 billion, higher than the $3.55 billion expected. At the same time, the store chain’s net income rose to $64 million from $53 million. Its sales went up as shoppers refreshed their wardrobes and returned to offices and social events.

However, digital sales fell 12% year over year and rose 20% on a two-year basis. Nordstrom also revealed that inventory levels grew 13% compared to the same period of 2019 because it pulled forward some goods orders to mitigate the ongoing supply chain shortage.

For the future, Nordstrom reiterated its revenue forecast. According to CEO Erik Nordstrom, the company needs to move faster to capitalize on its strengths and increase its market share.

After the news hit the wires, Nordstrom shares lost more than 23%. As of Tuesday’s market closing bell, Nordstrom stock price gained less than 1% since the beginning of the year.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com