Notifications Bell

Deliveroo got a boost from Delivery Hero

Deliveroo got a boost from Delivery Hero

The company’s share price reached its highest point after announcing a deal

Delivery Hero – the German rival of Deliveroo – acquired a 5.09% stake in the latter, pushing its shares up more than 10%. The London-headquartered Deliveroo and Berlin-based Delivery Hero are two of the largest food delivery companies in Europe. After the announcement, Deliveroo’s stock climbed to £4.66 on early trading on the London Stock Exchange, reaching its highest point since it became a publicly traded company in March.

Boasting a market cap of around $35 billion, Delivery Hero also holds minority stakes in other food delivery companies, including Glovo, Just Eat Takeaway, Rappi and Zomato. According to estimates and considering Deliveroo’s £8 billion market value, Hero’s investment in the first appears to be roughly £402 million.

Delivery Hero competes with Deliveroo in the Middle East through its Talabat business, while in Hong Kong and Singapore via its Foodpanda division.

Delivery Hero’s investments come at a time of consolidation in the food delivery market.

At the moment of writing, Deliveroo is trading 7.78% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com