Notifications Bell

Cryptocurrencies took a hit, falling from record highs

Cryptocurrencies took a hit, falling from record highs

China is looking towards cryptos as investment alternatives

The weekend was difficult for some of the world’s most valuable cryptocurrencies, as their prices dropped significantly from all-time highs.

Cryptos had hit record highs in the past week amid excitement surrounding the market debut of Coinbase – the largest cryptocurrency company to go public.

After the frenzy stopped, Bitcoin price fell as much as 19.5% to $52,148.98 on Sunday after reaching an all-time high of $64,800 on Wednesday. Moreover, other cryptocurrencies, including Ethereum, the second-largest by market value, dropped as much as 18% falling from $2,150 to $2,000 and below.

Despite the fall, the beginning of the week came with promising news from China. The Peoples Bank of China (PBOC) is calling bitcoin an “investment alternative.” The statement comes after, in 2017, China banned and shut down initial coin offerings (ICOs) and local cryptocurrency exchanges.

Moreover, China is considering its digital currency called digital yuan, which will be issued by the PBOC, aiming to replace cash and coins in circulation. According to Li Bo, deputy governor of the PBOC, the central bank could trial the digital yuan with foreign visitors at the 2022 Beijing Winter Olympics.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com