Notifications Bell

Crude Iranian oil returned to US soil after 30 years of sanctions

Crude Iranian oil returned to US soil after 30 years of sanctions

After 30 years of sanctions, the US imported crude Iranian oil

According to the Energy Information Administration (EIA), the US imported a significant batch of crude oil from Iran despite the severe sanctions imposed on the former by the White House. The EIA data revealed that the US imported approx. 36,000 barrels per day in October 2020. Also, this March, the import volumes of Iranian crude oil came in at 33,000 barrels daily.

It marked the first delivery of Iranian crude to the US since 1991 when it was shipping up to 64,000 barrels/day. Lately, Iran has been in talks with the US regarding the sanctions and nuclear activities to fully comply with the 2015 nuclear pact.

Regardless of the news, crude oil price went up 0.8% to $66.87 per barrel, and Brent oil rose 0.7% to $69.22 a barrel. Both are on track for the second consecutive monthly gain as the oil demand is expected to grow.

Now, all eyes will be on Tuesday’s OPEC+ meeting. The organization is expected to keep on going with its plan to gradually ease supply cuts until July.

Sources: eia.gov, investing.com.

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com