Notifications Bell

Crown Resorts accepts Blackstone’s takeover bid

Crown Resorts accepts Blackstone’s takeover bid

Strong start of the week for the Melbourne-based casino operator

Crown Resorts has sealed terms for its $8.9 billion takeover by global private equity group Blackstone, paving the way for a new owner. Blackstone will purchase all the listed shares in Crown for $13.10 apiece. According to Ziggy Switkowski, Crown’s chair, the board unanimously recommended Blackstone’s offer. The chief executive – Steve McCann – said the price reflected the value of the casino’s assets and its reputation for premium service and experiences.

The deal came true almost a year after Blackstone’s first approach in March 2021, when it offered $11.85 a share, marking the fourth time when the equity giant improved its bid. Blackstone already has a stake of about 10%.

Currently, the transaction is subject to approval by the Foreign Investment Review Board and the gaming regulator.

Now, all eyes are on Crown Resort which is due to report its first-half results on Thursday.

After the news hit the wires, Crown Resorts stock price added 2%.

Sources: reuters.com, theguardian.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com