Notifications Bell

COVID-19 outbreaks kept investors on their toes - Tuesday Review, August 3

COVID-19 outbreaks kept investors on their toes - Tuesday Review, August 3

Corporate earnings helped markets trade vastly higher

The US

Wall Street closed in the green, despite concerns over a surge in the Delta variant of COVID-19. Investors focused on gains in Apple and healthcare stocks. USA30 rose 0.8%, while USA500 gained 0.82%. TECH100 added 0.55%.

Crude oil added 0.1%, reaching $71.33 a barrel.

Gold fell 0.6% to $1.812.10 per ounce.

Asia and Australia

Down under, Australia200 lost 0.26% after the building approvals contracted 6.7% in June, and the private house approvals fell 11.8% in the same month.

HongKong45 fell 0.80%.

Japan225 traded 0.91% lower. Data released earlier showed that the Tokyo core consumer price index grew 0.1% in July, while the Tokyo CPI contracted 0.1% year-on-year.

Europe

Stocks traded largely higher, boosted by a batch of positive corporate earnings, such as British Petroleum. Germany30 traded flat, while UK100 climbed 0.3%. France40 rose 0.8%.

Brent oil rose 0.1% to $72.93 a barrel.

EUR/USD traded 0.1% higher at 1.1882.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com