Notifications Bell

Could oil be on the way to a new record?

Could oil be on the way to a new record?

Geopolitical tensions and supply shortages push oil prices to one-year highs

Brent oil went up 0.7% to $90.69 per barrel, while crude oil rose 0.6% $87.33 a barrel. They are headed for about 17% gains this month, the most since February 2021. According to analysts, the bullish sentiment will persist this week, as they expect OPEC+ to keep its existing policy of gradual production increases. Since August, the organization has raised its monthly output target by 400,000 barrels per day. Meanwhile, demand remains strong, hinting at an inventory decline.

The geopolitical risks appear to be even more concerning after the head of NATO declared on Sunday that Europe needs to diversify its energy supplies. Britain warned it was “highly likely” that Russia was looking to invade Ukraine. The US Secretary of State Tony Blinken stated that the country would ensure global energy supplies are not interrupted if Russia acts. So far, Russia has amassed troops on the Ukrainian border.

Moreover, the market is also cautious over the Middle East situation. The United Arab Emirates said it intercepted a ballistic missile fired by Yemen’s Houthi as the Gulf state hosted Israel’s President Isaac Herzog in a first such visit.

Sources: marketwatch.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com