Notifications Bell

Coinbase – NASDAQ direct listing

Coinbase – NASDAQ direct listing

The most anticipated public debut of 2021 is happening tomorrow

One of the most expected public listings of 2021 will finally happen. The leading cryptocurrency exchange in the US, Coinbase, announced that it would go public via a direct listing. This method has been used by companies such as Spotify, Palantir, and Roblox. The direct listing will allow the current stockholders of Coinbase to convert their shares to make them available for trading.

Coinbase is the largest cryptocurrency exchange in the U.S. that runs without an official physical headquarter. It was founded in 2012 by Brian Armstrong and Fred Ehrsam. It operates in more than 100 countries, listing about 50 cryptos for trading. The company started gaining recognition for being a place where crypto enthusiasts could buy and sell digital coins. It offers an exchange platform and a digital wallet to store it in.

Based on the shares sold in private markets, some analysts value Coinbase in the range of $70 billion to $90 billion, while others go as high as $100 billion. If the last value is correct, Coinbase would be the 13th most valuable financial services company in the US, only $12 billion behind Goldman Sachs.

Trade the Coinbase direct listing with CAPEX.com through one of the most popular ways - CFDs!

Ahead of its public debut, Coinbase released its preliminary for the first quarter of 2021. Revenue came in at $1.8 billion, ninefold higher than the $190.6 million posted during the same time last year. Moreover, the number of users increased more than 30% in the past three months, bringing the total to 56 million. Monthly transactions also had an upward trajectory, reaching 6.1 million, 118% higher than the one reported at the end of 2020.

Coinbase's shares will begin trading on NASDAQ on April 14 under the ticker COIN. According to its SEC filing, Coinbase has listed 114,850,769 shares without mentioning the proposed price. Goldman Sachs, JP Morgan, Allen & Co., and Citigroup are acting as financial advisors.

Find out more by accessing our dedicated IPO page on CAPEX.com!

Sources: sec.gov, thefool.com, fortune.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com