Notifications Bell

Coca-Cola quarterly figures beat estimates

Coca-Cola quarterly figures beat estimates

One of the global beverage giants, Coca-Cola, posted its first-quarter 2021 figures

The company reported an adjusted EPS of 55 cents, ahead of the 50 cents expected. At the same time, the revenue came in at $9.02 billion versus the $8.6 billion forecasted. The results were driven by the monthly improvement in demand, especially in China, where uncertainty caused by COVID-19 has fallen. But in North America and Western Europe, the demand takes longer to recover. However, at a global level, the volume in March returned to 2019 levels.

Coca-Cola CEO James Quincey stated: “We are encouraged by improvements in our business, especially in markets where vaccine availability is increasing, and economies are opening up, and we remain confident in our full-year guidance.” The full-year forecast refers to an organic revenue increase in the high single digits, while the adjusted EPS is seen between high single numbers to low double digits.

In a separate filing, Coca-Cola announced that it is looking to list Coca-Cola Beverages Africa publicly. It will sell a portion of its holdings in an IPO, which is expected to occur in 18 months, with shares listed in Amsterdam and Johannesburg.

Following the news, Coca-Cola stock price went up less than 1%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com