Notifications Bell

Cisco’s revenue returned to growth in Q4

Cisco’s revenue returned to growth in Q4

The developer, manufacturer, and seller of networking hardware, software, various tech equipment break its five-quarter streak of revenue declines, according to its latest earnings report

For fiscal fourth-quarter 2021, Cisco reported an adjusted EPS of 83 cents, on revenues of $12.80 billion. As mentioned before, the company reversed the revenue declines reported for five consecutive quarters, and it posted a 7% growth year-over-year.

Like automakers and other business, Cisco has been facing supply chain challenges. The setback impacted the adjusted gross margin for the fiscal Q4 2021, as the company continues to incur expenses, to make sure its products get to customers.

With respect to guidance, Cisco sees its adjusted EPS to reach a high of 83 cents, while the revenue is expected to increase as much as 8%. According to the company’s CEO Chuck Robbins, the revenue guidance would have been higher if it wasn’t for the current supply dynamics.

Year-to-date, Cisco share went up about 17%, while USA500 added 9% over the same period.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com