Notifications Bell

Chip shortage caused General Motors and Ford to cut production

Chip shortage caused General Motors and Ford to cut production

Multiple US plants are idling production due to semiconductor shortage

The global chip shortage caused by the COVID-19 pandemic led some tech companies to reduce their production or even temporarily shutdown.

General Motors, the largest US automaker, will cancel multiple truck production shifts at two of its auto plants located in Indiana and Michigan because of the current semiconductor shortage. Moreover, the company is looking to halt production at one of its plants during the two traditional shutdown weeks in the summer to boost production.

The Detroit-based company is not the first one to temporarily halt shifts and production. Ford announced that it would cancel overtime shift in Chicago, Kansas City, and Ohio. The company announced that the chip shortage could lower its earnings by $1 billion to $2.5 billion in 2021. More information about the shortage’s impact on the company’s figures will be revealed on April 28, when GM will release its Q1 report.

According to data from AlixPartners, the chip shortage will cut $60.6 billion in revenue from the global automotive industry in 2021.

At the moment of writing, General Motors stock price is up 0.12%, while Ford is trading 0.4% higher.

Sources: finance.yahoo.com, abcnews.go.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com