Notifications Bell

China approves AMD’s takeover of Xilinx

China approves AMD’s takeover of Xilinx

After months of waiting, AMD can finally buy Xilinx

AMD (Advanced Micro Devices) touted acquisition of Xilinx, announced in October 2020, is finally getting approval from the last regulatory agency after it was granted from US and European entities. Last week, China’s State Administration for Market Regulation gave its go-ahead for the merger, and the two semiconductor producers will complete the deal by the end of March 2022. According to an announcement made in October 2020, each share of Xilinx will convert to 1.7234 shares of AMD.

In the wake of the pandemic, Xilinx’s chips have gained attention, driven by a surge in work from home dynamics that pushed companies to improve their technology and storage capabilities.

The Chinese regulator stipulated that AMD could proceed if its and Xilinx’s chips will continue to be made available to China as they have been in the past.

Once the acquisition is complete, AMD will enter new markets (aerospace and defense, automotive, wired, and wireless network infrastructure) and further compete with its long-time rival Intel. This merger is also a big deal: AMD has nearly $121 billion enterprise value, while Xilinx is valued at $41 billion.

Now, AMD earnings will be in focus. The company is expected to report figures after the market close.

The market received the news positively, with AMD stock price trading 2.61% higher and Xilinx up 2.30%.

Sources: finance.yahoo.com, fool.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com