Notifications Bell

ByteDance’s earnings doubled in 2020

ByteDance’s earnings doubled in 2020

According to a memo released to its staff members, ByteDance reported a 111% increase in revenue in 2020

The owner of the phenomenon app – TikTok – saw its revenue jump to $34.3 billion, underscoring its continuous global popularity. As of December 2020, ByteDance had around 1.9 billion monthly active e users across all of its platforms. At the same time, the company saw its annual gross profit rise 93% to 19 billion.

ByteDance’s results came at a time when multiple Chinese companies are under scrutiny across the world. Last year, Donald Trump signed an executive order through which apps such as TikTok and WeChat have been banned. That order has been revoked by the incumbent president Joe Biden. However, according to Reuters, the latter signed an executive order that will force some Chinese apps to take stricter measure to protect user data if they want to continue their activity in the US.

Moreover, in April, Chinese regulators called on 13 online platforms, including ByteDance, to embrace tighter regulations in their financial divisions. According to the authorities, the aim is to prevent monopolistic behavior and the “disorderly expansion of capital.”

Despite the regulatory incidents, ByteDance goes through a period of management change. Liang Rubo, the current head of human resources, will take over as the company’s CEO by the end of the year.

Sources: bbc.com, ft.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com