Notifications Bell

Business change for GlaxoSmithKline

Business change for GlaxoSmithKline

The British multinational pharmaceutical company announced changes regarding its business that will be applicable starting 2022

Britain’s GlaxoSmithKline revealed in an investor update meeting that it would spin off the Consumer Healthcare division and likely slash its dividend. The company’s officials stated the following:

“The new Consumer Healthcare company will have a portfolio which generated annual sales of more than 10 billion pounds ($14 billion) in 2020 and is well-positioned for further growth.”

The separation is expected in mid-2022. GSK will list the consumer unit on the London Stock Exchange. It will keep as much as 20% of the business as a short-term investment to be sold later to strengthen the balance sheet.

Moreover, regarding its dividends, GlaxoSmithKline projects it will total 80 pence in 2021 and decrease to 55 pence in 2022.

The new company will adopt a progressive dividend policy targeting a payout ratio equivalent to 40% to 60%, starting at 45 pence per share in 2023, during its first year of existence. The announced cut is smaller than what analysts were looking for.

GSK ended the day up 1% in London. The stock went up 8% over the past six months.

Sources: Bloomberg.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com