Notifications Bell

Bumble buys Fruitz

Bumble buys Fruitz

Following the 2021 IPO (Initial Public Offering), Bumble makes its first-ever purchase

On Monday, February 7, Bumble revealed the acquisition of Fruitz, a French dating app. Fruitz, which "encourages open and honest communication of dating intentions" using four different fruit metaphors, was founded in 2017 and runs on the "freemium" model – the app is free, and users can enhance their experience with in-app purchases.

According to Bumble, Fruitz has a large user base among Gen Z (people born between the late 1990s and the early 2010s), which could help the company reach high growth targets. However, Bumble did not disclose Fruitz's total user base, but is seeing improvement across France, Spain, Switzerland, Netherlands, Belgium, and Canada.

The deal between the two companies comes when people are using dating apps more than ever. But according to analysts from Goldman Sachs, there's still room for growth. Over the next years, the online dating market is expected to report a 13% combined annual growth rate, reaching $10 billion in 2025. The international market is expected to outpace the North American one.

To differentiate from the "swipe left" "swipe right" model, Bumble and Hinge implemented features such as audio, video, and experiences to the apps. Moreover, Bumble added two new sections – friendship and business-focused – believing that platonic relationships can be the next social growth mark.

After the news hit the wires, Bumble's stock price was trading 1.19% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com