Notifications Bell

British Petroleum topped first-quarter consensus

British Petroleum topped first-quarter consensus

BP reported better-than-expected figures for the first quarter, after a period of strong commodity prices and promising demand outlook

The company’s Q1 underlying replacement cost profit (calculated internally and showing what it’s believed to be an accurate reading of BP’s profit position) came in at $2.6 billion. Analysts were looking for a profit of $1.4 billion. The figures are significantly higher than reported during the first and fourth quarters of 2020 - $791 million, and $115 million, respectively. Moreover, the company generated a surplus cash flow of $1.7 billion, reaching its debt target a year early than scheduled. Also, BP intends to resume its buyback program at the cost of around $500 million.

For Q2, British Petroleum announced that its cash flow could be impacted by the $1.2 billion pre-tax annual the Gulf of Mexico oil spill payment. The payments refer to the worst oil spill in the US. On April 20, 2010, while operating in the Gulf of Mexico, its drilling rig Deepwater Horizon exploded. It resulted in the death of 11 workers, and millions of barrels of crude oil spilt into the Gulf for 87 days.

During the London trading hours, British Petroleum shares went up more than 2%. Year-to-date, the price gained over 16%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com