Notifications Bell

British economy set for strong post-pandemic recovery

British economy set for strong post-pandemic recovery

The Organisation for Economic Co-operation and Development suggested that the UK could recover faster-than-expected from the economic damage caused by the pandemic

According to data from the Organisation for Economic Co-operation and Development, the UK’s economic recovery from the pandemic is likely to grow 7.2% in 2021. The forecast was revised upwards from March’s projection of 5.1%, and the economy is expected to grow at the fastest pace since World War II.

The UK’s growth is set to be the most rapid among the large, rich countries, according to the same data. Rishi Sunak, UK Chancellor, believes that the strength of the forecast is due to the successful vaccine rollout and the government’s Plan for Jobs. Still, as the country’s debt is almost 100% of GDP, there is a need to “ensure public finances remain on a sure footing.”

The OECD recommends the UK government maintain support measures until the economic recovery is underway, focusing on businesses and sectors with the best growth prospects. In the medium term, a close trade relationship with Europe could benefit the UK.

Moreover, OECD’s outlook for the global economy had strengthened as activity returned to pre-pandemic levels. It raised the 4.2% growth touted in December to 5.8%. The increase will be primarily led by the US, where GDP is seen at 6.9%.

At the moment of writing, UK100 is trading 1.13% higher, while GBP/USD reached a three-year high at 1.425.

Sources: bbc.com, thetimes.co.uk

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com