Notifications Bell

BOE is considering "Britcoin" as a payment alternative

BOE is considering "Britcoin" as a payment alternative

Digital currencies seem to start gaining more and more ground according to the latest events

The UK is considering implementing a central bank digital currency (CBDC). It is not the first country to announce these types of efforts this week. The People's Bank of China (PBOC) named Bitcoin an investment alternative and revealed that it is considering issuing a digital currency called "digital yuan."

Speaking at the UK FinTech Week conference, the British finance minister Rishi Sunak told the Bank of England to consider the case of a "Britcoin," aimed to tackle some of the challenges raised by the cryptocurrencies. The move could speed up both domestic and foreign payments, as well as reduce financial stability risks.

The central bank-backed digital currency would potentially allow businesses and consumers to hold accounts directly with the bank. Sunak stated the following: "We're launching a new task force between the Treasury and the Bank of England to coordinate exploratory work on a potential central bank digital currency (CBDC)."

However, the Bank of England stated that the digital sterling wouldn't replace physical cash or existing bank accounts.

Read more about the PBOC's approach here!

Sources: reuters.com, thetimes.co.uk

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com