Notifications Bell

Blowout earnings for Zoom

Blowout earnings for Zoom

The cloud-based video conferencing service reported fiscal 2022 first-quarter results that blew estimates away

For the quarter that ended on April 30, Zoom revealed an adjusted EPS of $1.32 on revenues of $956.2 million. The company beat by far analysts’ expectations of earnings-per-share of 99 cents and revenues of $906 million. Its revenue jumped from $328.2 million reported at the same time last year.

The company stated that the results are due to the optimization of public cloud resources. Its Zoom Phone product – including cloud-based phone services, video calls, and many more features – had 1.5 million seats at the end of April, higher than 1 million reported in January.

In the fiscal second quarter, Zoom expects its adjusted EPS to reach a high of $1.15, while the revenue is seen at $990 million. For the full fiscal year, the company sees a 50% revenue growth from last year’s numbers as expansion drops.

After the news hit the wires, Zoom stock price rose 4%. Regardless of the latest market movements, its shares went down approx. 3% since the beginning of the year, while USA500 added almost 12%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com