Notifications Bell

Blockbuster quarter for Alphabet

Blockbuster quarter for Alphabet

Google parent Alphabet reported better-than-expected Q4 2021 figures

Alphabet announced earnings per share of $30.69 compared to the $27.34 expected. Revenue came in at $75.33 billion, significantly higher than the $72.17 billion anticipated, marking a 32% increase from the year-ago period, proving it was able to face the pressure from pandemic and inflation.

Google’s advertising revenue came in at $61.24 billion, 33% higher than the $46.2 billion reported in the same period a year earlier. According to Philipp Schindler, Google’s Chief Business Officer said that retail drove higher the year-over-year ad growth.

Despite the figures being higher than forecasted, YouTube ad revenue was the one that fell short of the $8.87 billion mark. The company has been trying to compete with TikTok with Shorts, with more than 15 billion daily active users globally. The numbers are unchanged from the July 2021 update.

For 2021, Alphabet’s sales rose 41% to $258 billion, marking a new record for the company, bouncing back from the 13% growth reported in 2020 – the slowest rate in more than a decade.

Along with the quarterly earnings, Alphabet announced a 20-for-1 stock split that will take effect in July.

The company’s results follow a year of outperformance. Last year, the stock jumped 65%, topping all the other Big Tech companies and more than tripling gains of the S&P 500.

At the moment of writing, Alphabet’s (GOOG) stock price was trading 10.51% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com