Notifications Bell

Blackstone takes its chance with Crown Resorts

Blackstone takes its chance with Crown Resorts

Blackstone is looking to expand its international portfolio by acquiring Crown Resorts

It cannot be all crises and inquiries for the Australian Crown Resorts. Last month, the company lost its license to operate a new casino in Sydney amid links to organized crimes and money laundering. Apart from Sydney, two more inquiries can take place in two other Australian states where it can operate.

The Blackstone Group offered to buy Crown Resorts in a deal that could value the casino operator at $6.2 billion, below the company's value reported a year ago. If Blackstone's bid succeeds, it would round out a portfolio of gambling-related assets worldwide, the main one being in Las Vegas, Spain, and resorts in three Australian cities.

According to experts, lately, casinos prices got impacted by the COVID-19 pandemic and also by management issues, leading to offers such as the one from Blackstone, below the market price.

Despite the reported takeover, Crown revealed that its board had not decided yet on the proposal, it considers discussing the matter with "relevant stakeholders including regulatory authorities".

After the news hit the wire, Crown stock price surged 21%, while Blackstone lost 0.77%.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com