Notifications Bell

BlackRock tackles the cryptocurrencies market

BlackRock tackles the cryptocurrencies market

The asset manager revealed that it bought cryptos as of the end of January

After Visa announced that it would start accepting cryptocurrencies as payments, the world's largest asset management firm – BlackRock – revealed its interest in Bitcoin.

Following a March 31 SEC filing, the BlackRock Global Allocation fund had purchased Bitcoin worth $360,000.

The news came after BlackRock filed in January to include cash-settled Bitcoin futures as an investment option for two of its funds. Despite the previous interest in cryptocurrencies, it is still unclear whether BlackRock will continue its efforts with CME Bitcoin futures. BTC Peers: "Considering the hype around the digital asset, BlackRock may likely continue or even increase its exposure."

Moreover, Rick Rieder, BlackRock CIO, had stated in February the following: "My sense is the technology has evolved, and the regulation has evolved to the point where a number of people find it should be part of the portfolio, so that's what's driving the price up."

At the moment of writing, Bitcoin is trading at $60,355. Following the news, BlackRock stock jumped 1.71% higher.

Read more about Visa here!

Sources: btcpeers.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com