Notifications Bell

Bitcoin resumes selloff as countries call for regulation

Bitcoin resumes selloff as countries call for regulation

The world’s largest cryptocurrency continues its downward trajectory

After a roller-coaster week of trading, China and the US decided regulation and tax compliance on cryptocurrencies, with Chinese Vice Premier Liu He and the State Council stating that tighter regulation is needed to protect the financial system. From their point of view, it is mandatory to “crackdown on Bitcoin mining and trading behaviour, and resolutely prevent the transmission of individual risks to the social field.” The Chinese crypto business accounts for as much as 70% of the world’s crypto supply.

Moreover, the US Treasury Department announced that it started to impose stricter regulation on crypto markets and transactions. Any transfer worth $10,000 or more will have to be reported to the Internal Revenue Service (IRS). According to the Treasury Department, “cryptocurrency already poses a significant detection problem by facilitating illegal activity broadly including tax evasion.”

Following the news, Bitcoin fell approx. 16% to $31,772.43.

Despite the recent setbacks, Bitcoin is up 268% in the past year. At the same time, Ether, the second-largest crypto in the world, edged up more than 840%.

Sources: cnbc.com, coindesk.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com