Notifications Bell

Bitcoin plummets to six-month low

Bitcoin plummets to six-month low

The week started on the wrong foot for the world’s largest crypto

Bitcoin lost 7% on Monday, reaching its lowest point in six months. The selloff was driven by fears of a Russian attack on Ukraine. Also, there are concerns that US regulators will further crackdown on digital currencies.

Other cryptocurrencies, such as Ether, also slumped. The second-largest crypto in the world fell 11% to $2,253, its lowest since July 28, 2021.

The Central Bank of the Russian Federation proposed banning the use and mining of cryptocurrencies last week. Officials argued it represented threats to financial stability, citizens’ wellbeing, and monetary policy sovereignty.

Cryptocurrencies and traditional stocks have been falling lately, not only of fears of a Russian attack on Ukraine but also on the long-anticipated Federal Reserve interest-rate increases that will affect the market.

Regarding the Ukraine situation, the US State Department revealed that it was ordering diplomats’ family members to leave Ukraine, hinting that they are possibly bracing for an aggressive Russian move in the region. Moreover, fears of conflict-affected also shares worldwide while supporting the Dollar and oil.

Sources: cnbc.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com