Notifications Bell

Bitcoin bounces back after the recent sell-off

Bitcoin bounces back after the recent sell-off

Tables turned for the most significant crypto in the world during the weekend

After dropping below $30,000 on July 19, dragging other digital coins lower, Bitcoin surged Sunday evening. The cryptocurrency topped $39,000 as investor sentiment turned bullish following the recent sell-off. It reached the highest level since June 16 - $39,544.29.

Bitcoin’s recent rally lifted other currencies, such as Ethereum, up 5.9% above $2,299.55. In the past 24 hours, the entire crypto market added more than $114 billion in value, according to Coinmarketcap.com.

The recent rally was set in motion by the statement made by Twitter CEO Jack Dorsey, Tesla CEO Elon Musk, and ARK Invest CEO Cathie Wood at “The B-Word” conference. From Musk’s point of view, Tesla would likely start accepting bitcoin for vehicle purchases again.

Moreover, the e-commerce giant Amazon is looking to add a digital currency and blockchain expert to its payment team.

Since the beginning of the year, Bitcoin has gained more than 31%, while Ethereum added 212.38%.

Sources: coinmarketcap.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com