Notifications Bell

BHP Group swiftly move from the petroleum business

BHP Group swiftly move from the petroleum business

The world’s largest mining company leaves the oil and gas business behind

BHP Group announced its plans to sell the oil and gas business in what could be regarded as the largest deal in the industry this year. The company has begun talks over a possible merger with Australia’s Woodside as part of a strategic review of its petroleum business, and analysts already estimate the deal could be worth at least $15 billion. Moreover, the shift from petroleum could be a positive move from an environmental, social and governance perspective and accelerate its transition towards copper, nickel, and potash. Upon the possible deal, BHP shareholders would receive Woodside stock.

The company’s decision comes during a time when mining companies face pressure to reduce their exposure to fossil fuels and align with the goals of the Paris Climate Agreement. Also, BHP put its last remaining thermal coal mine up for sale, as it looks to focus on greener commodities. Approximately 12% of the company’s revenues are from fossil fuels.

BHP is due to announce annual results today and is set to approve spending between $5.3 billion - $5.7 billion to bring a Canadian potash mine into production.

Upon the possible all-stock deal talks, GHP Group stock price jumped more than 9%.

Sources: cnbc.com, ft.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com