Notifications Bell

Bernard Arnault is the richest man in the world

Bernard Arnault is the richest man in the world

Forget about Bezos or Musk, as the richest man in the world has nothing to do with technology but fashion!

Bernard Arnault, the chairman and CEO of LVMH, the world’s leading luxury products group, became the wealthiest person in the world on Monday. According to Forbes, his net worth reached $186.3 billion, $300 million above Jeff Bezos. Arnault’s fortune jumped significantly in the past 14 months, from $76 billion in March 2020 to the current figures.

LVMH, the luxury group owning brands like Fendi, Givenchy, and Christian Dior, reached a market cap of $320 billion, boosting Arnault’s stake up by more than $600 million. Compared to the same period last year, Louis Vuitton Moët Hennessy group recorded $17 billion, marking a 32% increase. The surge was caused by the “momentum” of shoppers in China.

According to Bloomberg, Bernard Arnault has spent roughly $538 million in recent months to purchase shares of the world’s largest luxury goods maker.

Since the beginning of the year, LVMH stock price went up more than 20%.

Sources: Bloomberg.com, forbes.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com