Notifications Bell

Berkshire reveals stake in HP

Berkshire reveals stake in HP

Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc strengthens its presence in the tech sector with a new purchase

According to an SEC filing released by Berkshire Hathaway, the conglomerate now owns 120.95 million shares of HP after its recent days purchase. The position is worth about $4.2 billion and represents roughly an 11% stake in the company. The purchase could be seen as a sign that Buffet is still betting on corporate America and the US economy, even though Russia’s invasion of Ukraine hints at the possibility of slower global growth and high inflation.

This represents Berkshire Hathaway’s third significant investment since February 26, when Buffet noted in his annual letter to shareholders that "internal opportunities deliver far better returns than acquisitions" and little "excites us" in equity markets. Earlier in March, Berkshire Hathaway revealed a 14.6% stake in Occidental Petroleum Corp, and on March 21, it agreed to buy Alleghany Corp – an insurance company – for $11.6 billion in cash.

After the news hit the wires, HP’s stock price surged nearly 10%. Excluding the most recent move, shares of HP have lost 9.7% over the past three months, while USA500 has dropped 4.6%.

Sources: marketwatch.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com