Notifications Bell

Bank of America to set record for the largest bond sale

Bank of America to set record for the largest bond sale

Bank of America revealed a $15 billion bond deal, the largest ever from a bank

The week seems to have started on the right foot for Bank of America. According to data from Bloomberg.com, the bank is ready to sell $15 million of bonds, which will set a fresh record for the largest bond sale conducted by a bank.

Bank of America’s announcement came just a day after JP Morgan Chase sold what was at the time the biggest offering. The latter managed to raise $13 billion on Thursday.

According to a person familiar with the matter, investors poured approximately $25 billion of orders into the deal, which will help Bank of America to borrow at cheaper rates than initially offered.

The announcement came after the bank reported quarterly figures that came ahead of consensus. In Q1 2021, it had an EPS of 86 cents on revenues of $22.9 billion. The market was looking for 66 cents a share, and $22.1 billion in revenue.

Following the news, Bank of America stock price closed 1.06% higher. Its shares surged 32% year to date.

Sources: Bloomberg.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com