Notifications Bell

Avast in advanced talks to sell itself to NortonLifeLock

Avast in advanced talks to sell itself to NortonLifeLock

One of the largest cybersecurity companies in the world is in discussions regarding a merger

The London-listed Avast is in advanced talks with US rival NortonLifeLock Inc about a deal that would create a leader in consumer security software. The Wall Street Journal first reported the deal, which could value Avast at more than $8 billion. According to analysts, "nothing short of a $10 billion valuation is fair to Avast's shareholders".

Avast and NortonLifeLock confirmed the talks on Wednesday, with the first revealing that an offer would be both in cash and shares. However, it mentioned there was no certainty a deal would take place. Under the UK laws, the US company has until August 11 to announce its intentions to make an offer.

Following the news, Avast shares surged the most in over a year, closing the London session 14% up at 575.20 pence. Since the beginning of the year, Avast gained approx. 7.1% reaching a market value of about $8.2 billion.

Sources: Bloomberg.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com