Notifications Bell

AT&T reveals merger of WarnerMedia and Discovery

AT&T reveals merger of WarnerMedia and Discovery

The US Telecommunication giant announced a deal through which it intends to merge two units, paving the way for one of Hollywood’s biggest studios

AT&T revealed that its content unit – WarnerMedia – will be merged with Discovery, and a studio that can compete with the likes of Netflix and Disney will be created. Under the agreement, AT&T will receive $43 billion in a combination of cash, debt and WarnerMedia’s retention of a particular debt. AT&T shareholders will receive stocks worth 71% of the new company, while Discovery’s will own 29%.

“AT&T shareholders will retain their stake in our leading communications company that comes with an attractive dividend. Plus, they will get a stake in the new company, a global media leader that can build one of the top streaming platforms in the world,” stated John Stankey, AT&T CEO.

According to The Financial Times, the deal is expected to create a business separate from AT&T that could reach a value of $150 billion, including debt.

After the announcement, AT&T stock price was up roughly 5%, while Discovery’s were up 14% in pre-market.

Sources: cnbc.com, ft.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com