Notifications Bell

AstraZeneca & Alexion deal reviewed by the CMA

AstraZeneca & Alexion deal reviewed by the CMA

AstraZeneca is under scrutiny from UK’s competition regulator regarding the purchase of Alexion Pharmaceuticals

The Anglo-Swedish drugmaker has agreed to purchase the US Alexion Pharmaceuticals for $39 billion. This deal, which would be AstraZeneca’s largest to date, was first announced in December 2020. The former is trying to diversify its portfolio, from the cancer business to rare-disease and immunology drugs.

According to AstraZeneca’s statement, when it announced the possible deal, Alexion shareholders would receive $60 in cash and approx. $115 worth of equity per share. The British company said that boards of both firms had approved the deal, and it is to be closed in Q3 2021.

So far, the US, Canada, Brazil, and Russia cleared the deal. Still, the British regulator is concerned that the agreement could minimize competition in the UK or elsewhere. The Competition and Markets Authority (CMA) set a deadline for June 3, as it expects comments from any interested party on the deal to help its assessment.

At the moment of writing, AstraZeneca stock price is trading 0.12% higher, while Alexion closed Monday’s trading session up 0.18%.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com