Notifications Bell

An energy crisis might be in sight

An energy crisis might be in sight

Recent global events have sent the prices of oil and natural gas to record levels

According to the International Energy Agency (IEA), a global energy crunch is expected to kick up oil demand by 500.000 barrels per day, leading to an increase in inflation and slowing the global economic recovery.

In its monthly report, IEA stated: "Record coal and gas prices, as well as rolling blackouts, are prompting the power sector and energy-intensive industries to turn to oil to keep the lights on and operations humming."

The increase in demand in the past quarter was responsible for the biggest draw on oil products stocks in eight years. At the same time, the IEA estimates that OPEC+ will pump 700,000 barrels per day (BPD) below the estimated demand for crude oil in Q4 2021. Group's spare production capacity is set to shrink at a fast pace, from 9 million BPD in Q1 2022 to 4 million BPD in Q2.

After the Paris-based agency's outlook, now, all eyes will be on the US Energy Information Administration (EIA) report.

At the moment of writing, Crude oil was up 1.1% at $81.28 per barrel, while Brent traded at $84.12 a barrel.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com