Notifications Bell

Amazon to buy the “crown jewel” of Hollywood studios – MGM

Amazon to buy the “crown jewel” of Hollywood studios – MGM

According to people familiar with the matter, the century-old studio – Metro-Goldwyn-Mayer – is in talks with Amazon about a possible acquisition

The studio has been looking for a buyer for quite a while, asking for a $9 billion deal. Behemoths like Apple, Netflix, and Comcast were looking to close a deal, but they floated around $6 billion as price.

Now, if the rumors are true, the transaction would be Amazon’s second-largest. The largest purchase ever made by Amazon was of Whole Foods in 2017 for $13.4 billion. The purchase of MGM could mark a significant step for Amazon’s streaming service, as the studio has a vast catalogue of films and TV shows covering ten decades.

The announcement of the possible acquisition came soon after AT&T revealed that it would merge WarnerMedia with Discovery, paving the way for one of the largest Hollywood studios.

Amazon and MGM’s representatives declined to comment on the matter.

Sources: bbc.com, nytimes.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com