Notifications Bell

Amazon is looking to buy MGM

Amazon is looking to buy MGM

Amazon, close to buy the famous studios for as much as $9 billion

According to people familiar with the matter, Amazon is just a few steps away to close an $8.5 billion - $9 billion deal with one of the largest Hollywood studios – MGM. The agreement could turn MGM into a significant streaming asset for the e-commerce behemoth. The acquisition could mark Amazon’s second-largest purchase ever, after its $13.7 billion paid for Whole Foods in 2017.

MGM, known for classics such as “Singin’ in the Rain,” “Rocky,” and the “James Bond” franchise, could be valuable as a tool to drive subscribers to Amazon’s Prime Video streaming service. However, while Amazon is getting an extensive movies and TV shows library, the MGM classics dating from the pre-1948 catalogue have been sold to AT&T’s Warner Bros.

The talks between the two companies have been going on since the beginning of the year, but the exclusive discussions started in recent weeks. Other behemoths like Apple, Comcast, and Netflix were looking to buy MGM but weren't prepared to pay the right price. A transaction could be announced as soon as today between Amazon and MGM.

Following the news, Amazon stock price went up 0.9%.

Sources: businessinsider.com, wsj.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com