Notifications Bell

All fun & games for Hasbro in Q2

All fun & games for Hasbro in Q2

The play and entertainment company revealed earnings that came ahead of expectations, as demand for games, movies and production division business returned to growth

Hasbro – the Monopoly and Dungeons & Dragons maker – reported an adjusted EPS of $1.05, well above the 47 cents initially estimated. The revenue beat forecast as well, with figures coming in at $1.32 billion. The market was looking for $1.16 billion.

According to the company's officials, vaccine rollouts and easing restrictions helped live-action television production to gain momentum in the second quarter. Moreover, the demand for its "Dungeons & Dragons" tabletop game rose. Hasbro Chief Executive Brian Goldner stated: "Consumer products revenue increased as demand remains robust for Hasbro toys and games and entertainment revenue grew as we are producing entertainment with strong deliveries."

At the moment of writing, Hasbro share price is up 4.30%. Since the beginning of the year, the company's shares are down 1%, underperforming the 15.12% surge of TECH100.

Sources: marketwatch.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com