Notifications Bell

All-cash deal for MoPub

All-cash deal for MoPub

The middle of the week comes with an all-cash deal for one of Twitter’s companies

The social media behemoth announced the sale of its MoPub mobile advertising network to an ad-tech company and game developer – AppLovin. The deal is worth $1.05 billion in cash and is to be closed next year. To increase the ability to generate revenue from mobile ads, Twitter purchased in September 2013 for about $350 million in stock. From Twitter’s perspective, the deal is just one step toward reaching its goal of scoring $7.5 billion in revenue by the end of 2023. About the agreement, Twitter CEO Jack Dorsey stated: “This transaction increases our focus and demonstrates confidence in our revenue product roadmap, accelerating our ability to invest in the core products that position Twitter for long-term growth and best serve the public conversation.”

MoPub – which provides monetization solutions for mobile app publishers and developers – accounted for nearly 5.9% of Twitter’s 2020 advertising revenue, with figures coming in at $188 million.

The sale is just one of Twitter’s multiple efforts to boost its business in 2021. So far, the company has bought the add-free reading tool Scroll and the newsletter platform Revue. Moreover, it launched Clubhouse-like audio rooms, interest-based communities, and various experimental features to make the platform a more pleasant space to spend time.

After the news hit the wires, Twitter stock price added more than 2%, while AppLovin jumped 8%.

Sources: cnbc.com, techcrunch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com