Notifications Bell

Alibaba ups the share buyback program to $25 billion

Alibaba ups the share buyback program to $25 billion

The program will be effective for two years through March 2024

Alibaba's Hong Kong-listed stock jumped more than 11% after the Chinese e-commerce behemoth announced an increase of the size of the share buyback program to $25 billion from $15 billion. The repurchase scheme will be effective through March 2024.

The Hangzhou-headquartered company has faced multiple issues, including macroeconomic headwinds and regulatory tightening from the Chinese government. Alibaba received a $2.8 billion antitrust fine last year. In the past 14 months, the country's government introduced new rules across the tech industry, often without warning. The new rules shook investor confidence and wiped billions of dollars of value off the publicly listed giants.

The move is considered a way to boost investor confidence, as Alibaba's shares had started depreciating since October 2020, when they reached an all-time high. "Alibaba's stock price does not fairly reflect the company's value given our robust financial health and expansion plans," stated Alibaba's Deputy CFO, Toby Xu.

After the news hit the wires, in US premarket trading, Alibaba's share price rose 9%, and the Hong Kong-listed ones surged 12%.

Sources: barrons.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com