Notifications Bell

Alibaba fined $2.8 billion in anti-monopoly investigation

Alibaba fined $2.8 billion in anti-monopoly investigation

Chinese regulators found out that Alibaba abused its market dominance, forcing merchants to choose between two platforms

China’s State Administration for Market Regulation (SAMR) announced that Alibaba received a fine as the company abused its market dominance.

Following an investigation for monopolistic practices opened in December, Alibaba received a $2.8 billion fine, and according to SAMR’s statement: “infringes on the businesses of merchants on the platforms and the legitimate rights and interests of consumers.” Moreover, the Chinese giant will have to file self-examination and compliance reports to the SAMR for three years.

Daniel Zhang, Alibaba CEO, mentioned that the fine would not have a material impact on the company. Also, he said that Alibaba would introduce new measures to lower the entry barriers and costs for merchants and business on the platform. Moreover, the company will continue to expand to smaller Chinese cities and rural areas.

Alibaba’s fine comes when China is paying close attention to its tech companies, as regulators are concerned about the tech giants that operate in the financial sector.

However, the fine didn’t seem to affect Alibaba stock, as it gained 8% during the Hong Kong trading hours.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com