Notifications Bell

Alibaba and JD.com smashed Singles’ Day sales

Alibaba and JD.com smashed Singles’ Day sales

New records for e-commerce giants Alibaba and JD.com

Singles’ Day, which used to be a 24-hour flash sale, turned into a multi-day extravaganza, ending at midnight on November 11. While JD.com started sales in late October, Alibaba began in November. Following the event, both companies reported record sales despite worries about the strength of Chinese consumers and the impact of Beijing’s crackdown on tech companies, which gained traction in the past few months.

Alibaba

In the 11-day sales period, Alibaba gross merchandise volume (GMV - the total amount of sales made over a specified period) totaled $84.54 billion, more than an 8% surge from last year’s figures. Buyers from lower-tier cities and rural areas increased by almost 25%, representing a key focus for the company as it is looking to expand its user base.

JD.com

The company revealed a GMV on its platform of $54.6 billion, a 28% increase from the 2020 numbers. JD.com reported a surge in the purchase of luxury items and pet-related goods. The transaction volume of iPhones surpassed 100 million yuan in a timeframe of 2 seconds after the final sales started on November 10. At the same time, users from lower-tier markets accounted for 77% of all shoppers.

During the Hong Kong trading hours on Friday, Alibaba stock price was down 1.8%, while JD.com added 4.6%.

Sources: bbc.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com