Notifications Bell

Airbnb’s quarterly figures have been impacted by the pandemic

Airbnb’s quarterly figures have been impacted by the pandemic

The online marketplace for lodging and tourism activities reported first-quarter 2021 figures that showed the pandemic’s impact on the business

Airbnb revealed that its revenue increased 5% during the quarter to $886.9 million. The results topped the $714.4 million expected by the market. According to Airbnb, the rapid pace of vaccinations and lifted restrictions led to more travel. At the same time, the company had a loss per share of $1.95.

Airbnb announced that it had 64.4 million nights and experiences booked, up 13% year-over-year, topping the analysts’ expectations of 62.5 million nights and experiences booked.

Airbnb’s net loss tripled as it repaid debt for loans taken during the early stage of the pandemic, and it continued to pay restructuring fees following layoffs.

In a letter addressed to shareholders, Airbnb stated the following: “We expect revenue in Q2 2021 to be significantly higher than that of Q2 2020, given the impact of Covid- 19 on the prior-year period, and to be at a similar level to that of Q2 2019. […] In Q2 2021, we expect the positive momentum of recovery experienced in Q1 2021 to be partially offset by the continued uncertainty of travel restrictions and lockdowns in EMEA.”

Source: cnbc.com, Nasdaq.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com