Notifications Bell

Square to buy Afterpay

Square to buy Afterpay

The American financial services and digital payments company starts the week with a new deal in hand

Jack Dorsey’s payments company – Square – announced a $29 billion, all-stock deal to purchase the Australian fintech company Afterpay to expand further in the booming installment loan market. Square’s offer marks a roughly 30% premium to Afterpay’s last closing price.

Square pointed to consumers eschewing traditional credit. According to the company, the installment loans have been a “powerful growth tool” for its core seller business, and now it is looking to integrate Afterpay into both its seller and Cash App ecosystems.

Afterpay allows clients to pay in four interest-free installments and pay a fee if they miss an automated payment. After the deal is closed in the first quarter of 2022, Afterpay’s 16 million users will be able to manage installment payments straight through Cash App.

The announcement comes after Square revealed its Q2 results on Sunday, ahead of the previously planned release on Wednesday. The company’s gross profit went up 91% in the quarter compared to last year’s figures, marking a record quarterly growth rate.

After the news hit the wires, Afterpay share price closed almost 19% higher during the Australian trading hours.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com