Notifications Bell

A slowdown in inflation boosted investor sentiment - Thursday Review, August 12

A slowdown in inflation boosted investor sentiment - Thursday Review, August 12

The asset tapering debate dominated global markets

The US

Wall Street reached new records, as the debate over when the Federal Reserve will start to ease stimulus continued. USA30 rose 0.04%, while USA500 added 0.30%, both of them closing at record highs for the third consecutive day. TECH100 traded 0.35% higher.

Crude oil settled at $69.09 per barrel, down 0.2%.

Gold was up 0.09% at $1,754.95 a troy ounce.

The Dollar Index traded at 92.933 after gaining 0.02%.

Asia and Australia

Stocks were mostly up over signs that US inflation is moderating and concerns over an earlier-than-expected asset tapering by the US Federal Reserve receded. Japan225 was up 0.21%.

HongKong45 slipped 0.33%.

Down under, Australia200 inched up 0.01%.

Europe

Markets inched higher, clinging to a winning streak that is on its ninth day. Germany30 added 0.70%, hitting a new all-time high. France40 gained 0.36% reaching a new five-year high. UK100 traded 0.2% lower.

Brent oil lost 0.2%, trading at $71.31 a barrel.

EUR/USD was up 0.03% to 1.1740.

Sources: investing.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com