Notifications Bell

A predominantly positive day for the global markets - Thursday Review, April 22

A predominantly positive day for the global markets - Thursday Review, April 22

Positive market sentiment over corporate earnings

The US

Wall Street tumbled yesterday, with major indices – USA30, USA500, and TECH100 – each falling 1%. Investors weighed in reports that President Biden was considering an important tax hike on the rich. The president was looking to allegedly almost doubling the capital gains tax hike up to 39.6% to fund childcare and education proposals included in the so-called American Family Plan.

Crude oil dropped 0.7% to $60.93 per barrel.

Gold was flat at $1,793.10 per ounce.

Asia and Australia

HongKong45 gained 0.26% after the city could reportedly create a travel bubble with Singapore, with no-quarantine travel starting in the second half of May.

Japan225 jumped 2.12%.

Down under, Australia200 went up 0.44% even though its tensions with China after the former cancelled various agreements reached between China’s Belt and Road Initiative and the Victorian government.

Europe

Stocks traded higher, boosted by the predominantly positive corporate results ahead of the European Central Bank meeting. Germany30 traded 0.4% higher, while France40 went up 0.5%. UK100 climbed 0.2%.

Brent oil fell 0.6% to $64.90 per barrel.

EUR/USD gained 0.1%, trading at 1.2045.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com