Notifications Bell

A partial win for Epic Games in Apple trial

A partial win for Epic Games in Apple trial

A court issued a permanent injunction that would let app developers route players to alternative platforms to make payments

The result came after "Fortnite" creator Epic Games sued Apple, which in turn removed the popular game from its app store. According to Apple, the game developer had broken the rules by steering players to make purchases outside its app store. In August 2020, Epic Games sued Apple.

Now, on September 10, 2021, a US federal judge struck down some of Apple's Apple Store rules in a partial win for Epic Games and other app makers. However, the judge didn't allow app creators to use their in-app payment systems, one of Epic's main requests, letting Apple continue to charge commissions of 15%-30% for its own system.

Following the outcome, Epic said it would appeal the ruling. CEO Tim Sweeney stated that the order "isn't a win for developers or for consumers."

The latest challenges to Apple's App Store rules are far from being over. According to specialists, lawmakers in the US and Europe consider bills that would force Apple to allow third-party in-app payments systems. South Korea's parliament has already passed such a law.

Even though after the news hit the wires and it lost about $84 billion in market value, Apple’s stock price started to recover today. At the moment of writing, the price is up 1.02%.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com