Notifications Bell

A new pandemic-era low for the US unemployment claims

A new pandemic-era low for the US unemployment claims

The labour market’s recovery strengthens, with figures reaching a new low

Last week’s number of unemployment claims likely set the tone for a new pandemic-era low as the figures came in at 553,000.

The latest report from the US Department of Labour revealed that in the past week, 498,000 people filed for the first time for unemployment, hitting a fresh pandemic-era low. The numbers came lower than the 540,000 expected. As the mobility restrictions continue to be lifted, the improvement’s pace has accelerated in the past few weeks. Moreover, the fact that the US is currently vaccinating more than 2 million people daily helped.

In a separate report, the non-farm business labour productivity (the annualized change in labour efficiency when producing goods and services, excluding the farming industry) reached 5.4% in the first quarter, above the 4.3% estimated.

However, experts believe that there is still a long way to go for the labour market to heal from the pandemic’s impact fully.

Now all eyes are on tomorrow’s non-farm payrolls for April. Economists believe that the economy added another 1 million jobs, mainly in the hospitality sector.

Following the reports, the dollar-driven instruments such as USA30 and USA500 added 0.10% and 0.07%, respectively. At the moment of writing, the Dollar Index is trading 0.30% lower at 91.03.

Sources: cnbc.com, forexfactory.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com