Notifications Bell

A new cyber leader on the horizon – NortonLifeLock agreed to buy Avast

A new cyber leader on the horizon – NortonLifeLock agreed to buy Avast

The two world-renown cybersecurity companies join forces

The US-based NortonLifeLock announced the purchase of the Czech cyber company – Avast in a deal that could reach $8.6 billion. Through this, NortonLifeLock is getting access to one of the largest customer bases in the industry.

Upon the deal, Avast stockholders will receive a combination of cash consideration and newly issued shares in the Tempe, Arizona-based company. NortonLifeLock CEO Vincent Pilette stated: "With this combination, we can strengthen our cyber safety platform and make it more available to more than 500 million users. We will also have the ability to further accelerate innovation to transform cyber safety."

The agreement announcement had come before Avast reported revenues of $471.3 million for the first half of the year, topping the $462.3 million estimated by analysts.

After the merger, the combined companies' shares will be listed on the Nasdaq in the US, dealing a blow to stock exchanges in London and Prague.

At the moment of writing, Avast stock price was trading 2.78% higher, while NortonLifeLock was up 4.80%.

Sources: finance.yahoo.com, Bloomberg.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com