Notifications Bell

A nearly $15 billion deal terminated by Five9

A nearly $15 billion deal terminated by Five9

One of the most expected deals of Zoom in 2021 just got rejected

After announcing in July that a $14.7 billion deal will be closed with Zoom, Five9 revealed that they left the offer. This could have been Zoom’s first billion-dollar purchase and the second-biggest tech deal of the year but lost the opportunity to expand its capabilities after it rallied during the COVID-19 pandemic.

According to the letter sent to the Federal Communications Commission, a branch of the Justice Department was worried about foreign participation. However, Zoom expected the agreement to be closed in the first half of 2022.

Five9 shareholders were ultimately unsatisfied with the small premium Zoom was supposed to pay. They were set to receive a 13% bump in the value of their shares over the trading price reported before the agreement.

Zoom and Five9 said they would maintain support for the integrations, honoring their product partnership before the acquisition agreement.

After declining 28% after the announcement, Zoom stock price added 3.82%.

Sources: cnbc.com, investors.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com