Notifications Bell

A $6 trillion budget to be ramped up

A $6 trillion budget to be ramped up

The US Congress received White House’s $6 trillion budget proposal for approval

The news about a $6 trillion budget came after the White House announced that it was paring down the infrastructure bill. At that time, from the $2.25 trillion touted, the bill reached $1.7 trillion after cuts in broadband, roads, and bridges.

According to the White House, it makes good fiscal sense to invest now, as the cost of borrowing is cheap and reduce deficits later.

Biden’s plan for fiscal 2022 calls for $6.01 trillion in spending and $4.17 trillion in revenues. The program positively impacted Democrats, including House Speaker Nancy Pelosi, but drawn criticism from Republicans concerned about the high debt levels.

White House officials said that the plan addresses historic US inequality, climate change and provide four more years of free public education. The plan will be fully paid for in 15 years, with tax increases beginning to chip away at deficits after 2030.

US Treasury Secretary Janet Yellen stated that the budget would push the country’s debt above the size of the US economy but won’t raise inflationary pressures.

The US market reacted positively to the news, with USA30 and USA500 closing 0.19% and 0.08% higher.

Read more here about the previous discussion regarding the infrastructure plan!

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com