Notifications Bell

A $15 billion deal left behind

A $15 billion deal left behind

Oil prices drop to two-month lows

According to people familiar with the matter, Reliance Industries, the largest publicly traded company in India, and Aramco – the world’s oil largest producer - have cancelled their agreement for a stake in the Indian conglomerate. Aramco was eyeing the oil-to-chemicals (O2C) business.

Talks between the two broke down over how much Reliance’s business should be evaluated considering that the world is trying to move away from fossil fuels and reduce emissions. According to sources, the due diligence procedure was halted in “early-stage assessment.”

Aramco did not comment but stated that it would maintain its longstanding relationship with Reliance - the largest Indian buyer of Saudi oil.

The rumor comes at a time when the oil market is under pressure. Today, November 26, oil prices dived more than 5%, reaching a two-month low as the rise in COVID-19 cases is scaring investors. For December, the Economic Commission Board expects a surplus of 400,000 barrels per day, reaching 2.3 million BPD in January and 3.7 million BPD in February. In an effort to cool prices, the US is releasing millions of barrels of oil from strategic reserves in coordination with other large consuming countries.

Brent oil fell 5.6% to $77.54 per barrel, while Crude oil was down 6.6% to $73.19 a barrel.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com